Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

A szabályzat az alábbi linken letölthető: AASZ

  1. A Szabályzat célja:

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Fe-Só Plast BT. (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u.55., cégjegyzékszám: 06-06-009037, nyilvántartó hatóság: Csongrád Megyei Cégbíróság , adószám: 21758193-2-06) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Ezen szabályzat célja, hogy a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségre vagy lakóhelyre, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (azaz, adatvédelem).

 

  1. Az adatkezelő megnevezése:

Név: Fe-Só Plast BT.

Székhely és levelezési cím: 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u.55.

Telefonszám: +36-62-665664, +36-30-9446122

Email cím: csabazar@gmail.com

Adatkezelési nyilvántartási szám : NAIH-84637/2015

 

  1. A kezelt személyes adatok köre:

3.1.Regisztráció. A regisztráció önkéntes. A regisztráció során a Felhasználónak meg kell adnia a következő személyes adatokat:

                -felhasználónév,

                -saját e-mail cím,

                -az oldalra való belépéshez szükséges jelszó,

                -számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

                -szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

                -telefonszám

3.2.A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok:

A felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

3.3. A Webárúházban tett látogatás során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz,és az oldal kívánságlistáját személyre szabva kezelni tudjuk. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik.

Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

A legtöbb böngésző menüsorában található „tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

                -hogyan lehet letiltani a cookie-kat,

                -hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy

                -hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

                -hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

 

  1. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja:

4.1. Az adatkezelésre a www.csabazar.hu internetes oldalon (a továbbiakban: weboldal) található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4.2. Az adatkezelés célja a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának megfelelő biztosítása. A szolgáltató a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, ha a felhasználó feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja kívánságlista készítés, statisztikai elemzések, esetlegesen az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

4.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Ezen felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki ezen e-mail címet regisztrálással létrehozta.

  1. Az adatkezelés időtartama:

5.1. A regisztráció során, önkéntesen megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik, és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció felhasználó általi törlésére, valamint szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.

5.2. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

5.3. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

  1. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás:

6.1. Az adatokat elsődlegesen a szolgáltató illetve a szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

6.2. A szolgáltató a megrendelések teljesítése érdekében fuvarozó vállalat szolgáltatásait veszi igénybe. Szolgáltató e külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

 

Ezen szolgáltató megnevezése:

                Magyar Posta Zrt.

                Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

A szolgáltató az áru felhasználóhoz való eljuttatása érdekében, a felhasználó által megadott cím adatokat továbbítja a fuvarozó vállalat részére.

6.3. A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

  1. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek:

7.1. A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

7.2. Szolgáltató a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

7.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím:Fe-Só Plast BT. 6800, Hódmezővásárhely Klauzál u.55.

E-mail: csabazar@gmail.com

Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a szolgáltató munkatársához fordulhat a KAPCSOLAT menü pontban felsorolt elérhetőségeken keresztül.

7.4. A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Lehetőséget nyújtunk arra, hogy egyes adatait a felhasználó a weboldalon maga helyesbítheti, egyéb esetekben szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.5. A felhasználó az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

7.6. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a szolgáltató jogosult a felhasználóval szemben kártérítés érvényesítésére. A szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

  1. E-mail címek felhasználása:

8.1. A szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

8.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban a felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

8.3. A szolgáltató által nyújtott szolgáltatások indulása, változása vagy az ÁSZF módosítása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a szolgáltató bizonyos esetekben, elektronikus formában, azaz e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen értesítést szolgáló listáról nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a szolgáltató nem használja reklámozási célra.

8.4. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

  1. Egyéb rendelkezések:

9.1. Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

9.2.Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatni fogja, és ehhez az előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetve lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

9.3. Szolgáltató elkötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek. Illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, vagy jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Továbbá kötelezi magát arra nézve is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosíthatja. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással elfogadja a módosított szabályzatban foglaltakat.

Hódmezővásárhely, 2015. Március 31.