Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Fe-Só Plast BT. (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál utca 55., cégjegyzékszám: 06-06-009037, nyilvántartó hatóság: Csongrád Megyei Cégbíróság, adószám: 21758193-2-06) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Ezen szabályzat célja, hogy a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségre vagy lakóhelyre, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (azaz, adatvédelem).

 1. Adatkezelő személye

  Fe-Só Plast Bt. (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál utca 55., cégjegyzékszám: 06-06-009037, nyilvántartó hatóság: Csongrád Megyei Cégbíróság, adószám: 21758193-2-06)

 2. Az adatok megadása Önkéntes

  A webshopban történő vásárláshoz, termékek rendeléséhez az adatok megadása elengedhetetlen, ugyanakkor a vásárló nem köteles.

 3. Kezelt adatok, az adatkezelés célja és időtartama:

  Rendeléshez az adatmegadás történhet regisztráció útján vagy regisztráció nélkül a rendelés lépéseinek részeként.

  Kezelt adatokAdatkezelés céljaAdatkezelés időtartama

  Regisztráció a webshopon

  Alapadatok

  • Felhasználónév
  • E-mail cím
  • Jelszó

  Számlázási és szállítási adatok

  • Vezeték- és keresztnév
  • Irányítószám, helység, cím
  • Telefonszám

  Online rendelés teljesítés

  Vásárlás, fizetés dokumentálása

  Számla kiállítás

  Vásárló azonosítás, kapcsolattartás

  Online fizetés lebonyolítása

  Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

  Ennek hiányában 5 év

  Számlázási adatot a Számviteli törvény alapján hozzájárulástól függetlenül 8 évig

  Google bejelentkezéssel történő Regisztráció

  Alapadatok a Google profilból lekérve

  • E-mail cím

  Számlázási és szállítási adatok

  Önkéntes megadás alapján.

  • Vezeték- és keresztnév
  • Irányítószám, helység, cím
  • Telefonszám

  Online rendelés teljesítés

  Vásárlás, fizetés dokumentálása

  Számla kiállítás

  Vásárló azonosítás, kapcsolattartás

  Online fizetés lebonyolítása

  Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

  Ennek hiányában 5 év

  Számlázási adatot a Számviteli törvény alapján hozzájárulástól függetlenül 8 évig

  Facebook bejelentkezéssel történő Regisztráció

  Alapadatok a Facebook profilból lekérve

  • E-mail cím

  Számlázási és szállítási adatok

  Önkéntes megadás alapján.

  • Vezeték- és keresztnév
  • Irányítószám, helység, cím
  • Telefonszám

  Online rendelés teljesítés

  Vásárlás, fizetés dokumentálása

  Számla kiállítás

  Vásárló azonosítás, kapcsolattartás

  Online fizetés lebonyolítása

  Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

  Ennek hiányában 5 év

  Számlázási adatot a Számviteli törvény alapján hozzájárulástól függetlenül 8 évig

  E-mailen, telefonon megadott adatok

  • E-mail cím - telefonon nem kötelező
  • Név
  • Szállítási és számlázási cím
  • Telefonszám

  Rendelés teljesítés

  Vásárlás, fizetés dokumentálása

  Számla kiállítás

  Vásárló azonosítás, kapcsolattartás

  Online fizetés lebonyolítása

  Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

  Ennek hiányában 5 év

  Számlázási adatot a Számviteli törvény alapján hozzájárulástól függetlenül 8 évig

  Számítógépen tárolt cookie-k (sütik)

  A weboldalt letöltő böngészőprogram által sütik tárolására használt helyen.

  • PHPSESSID
   A böngészési munkamenet (a böngésző megnyitásával s a weboldal megnyitásával kezdődő, a böngésző bezárásával [nem böngészőfül] befejeződő időtartam) azonosítója.
   A böngészési státusz szerver oldali tárolásának azonosítója.

  • _ga
   Google Analytics adatgyűjtési azonosító

  Cookie-ban személyes adatot nem tárolunk.

  A böngésző [nem lap] bezárásáig

 4. Az adatokhoz hozzáférő személyek:

  Adatkezelő munkatársai, illetve ezen szabályzatban megnevezett további adatfeldolgozók férhetnek hozzá feladataik ellátása érdekében.

  Igénybe vesszük a Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043, USA) Google Analytics, Google Adwords, a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) webanalitikai szolgáltatását.

 5. Adattovábbítás:

  Az online rendelés teljesítés, mint adatkezelési cél megvalósulásával összefüggésben az interneten lebonyolított vásárlásokkal kapcsolatos adatok a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.) bankkártya elfogadói hálózatán keresztül, a tranzakció végrehajtása, így az internetes fizetés lebonyolítása.

  A továbbított adatok:

  • Név
  • E-mail cím
  • Rendelésazonosító
  • Rendelés végösszege

  Házhozszállítással kért rendelések esetén továbbított adatok

  Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., idopontegyeztetes@posta.hu)

  • Név
  • Szállítási cím
  • E-mail cím
  • Rendelésazonosító
  • Rendelés végösszege

  Egyéb adattovábbításra kizárólag az érintett tájékoztatásával és hozzájárulásával kerülhet sor.

 6. Közösségi média

  A weboldal a Facebook közösségi moduljai használatához az aktuálisan meglátogatott oldal URL-jén kívül más adatot nem továbbít.

 7. Adatbiztonság

  Adatkezelő az adatok biztonságos tárolása érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket amelyek biztosítják, hogy a rögízett adatok védettek legyenek, megakadályozni azok jogosulatlan felhasználását, megváltoztatását.

  Adatkezelő számítástechnikai és adatmegőrzési ill. adatgyűjtési helye:

  • 3 in 1 Hosting Számítástechnikai és Szolgáltató Bt. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A., cégjegyzékszám: 13-06-055290, adószám: 22206118-2-13) szerverei (Adatvédelmi tájékoztató)
  • Fe-Só Plast Bt. (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál utca 55.) üzemelő szerver
 8. Az érintettek jogai és jogorvolsati lehetőségei

  A fentiekben a felvételek felhasználása tekintetében rögzített jogosultságokon túlmenően az érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják a jelen tájékoztató szerinti adatkezelés kapcsán:

  1. A tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatok hozzáféréséhez való jog

   Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

   • az adatkezelés céljai
   • az érintett személyes adatok kategóriái
   • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket
   • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai
   • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
   • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
   • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ
   • automatizált döntéshozatal ténye, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár

   Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Adatkezelő széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri.

   Az előző bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

   A fentiek szerinti jogok a fenti I. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolhatók.

  2. Helyesbítés joga

   Az Adatkezelő az érintett kérésére az érintettre nézve pontatlan személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Az adatkezelés célját figyelembe véve az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

  3. Törléshez ("elfeledtetéshez") való jog

   Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

   • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
   • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
   • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna
   • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
   • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
   • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor
  4. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges
   • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
   • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből
   • a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből, mint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan
   • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll
   • közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést
   • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez
  5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

   Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

   • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
   • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
   • az Adatkezelő már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
   • az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

   Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

   Az Adatkezelő azon érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

  6. Adathordozhatósághoz való jog

   Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

   Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

   Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez ("elfeledtetéshez") való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

   Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

  7. Tiltakozáshoz való jog

   Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja közérdek vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésének szükségessége, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

   Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

   Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

  8. Visszavonás joga

   Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az érintett hozzájárulásán alapul hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  9. Eljárás a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem esetén

   Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintett a jelen tájékoztatóban rögzített jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

   A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás lehetőség szerint elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

   Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

   Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja, azzal, hogy amennyibe az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

   Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 9. Adatfeldolgozás

  Adatkezelő nem vesz igénybe Adatfeldolgozót.

 10. Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok

  16 éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha szülői felügyeletet gyakorló személytől ehhez engedélyt kértek. A személyes adatoknak az Adatkezelő rendelkezésére bocsátásával ügyfél kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.

  Amennyiben bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy – például fogyasztó – akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az Adatkezelő az ügyféllel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést köteles biztosítani, és az Adatkezelőt ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Ettől függetlenül, az Adatkezelő mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Például, ha egy harmadik személy - fogyasztó - nevében jár el, elkérhetjük a meghatalmazást és/vagy az érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan.

  Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy töröljön minden olyan személyes adatot, amelyet jogosulatlanul bocsátottak a rendelkezésére. Az Adatkezelő biztosítja, hogy amennyiben ez a tudomására jut, ezen személyes adat más számára nem kerül továbbításra, sem az Adatkezelő által felhasználásra.

  Kérjük, hogy a meghatározott elérhetőségeinken haladéktalanul közölje velünk, ha tudomására jut, hogy egy gyermek Önmagáról, vagy egy harmadik személy személyéről jogosulatlanul bocsátott az Adatkezelő rendelkezésre személyes adatot.

 11. Kapcsolati adatok

  A rendszerünkben tárolt személyes adatokkal és az adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kérdéssel, kéréssel forduljon a Kapcsolat oldalon található elérhetőségeink valamelyikén. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban csak személyazonosságának igazolásával tudunk felvilágosítást adni.

  Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és a GDPR szerinti jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhatnak. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Sós Csaba, info@csabazar.hu

  Jogorvoslati lehetőségek
  • Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az Adatkezelő a Kapcsolat oldalon található elérhetőségek valamelyikén.
  • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) bejelentéssel vizsgálat kezdeményezhető, személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem vagy annak közvetlen veszélye miatt
  • Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.